Tìm kiếm
v
v
v
v
Tìm
Hủy Tìm
Số hiệu
Cơ quan
ban hành
Hình thức
văn bản
Lĩnh vực
Trích yếu
nội dung
Ngày
ban hành
Tải xuống
09_2017_TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBao chiTT 09/2017/TT-BTTTT - Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm23/06/2017

Số lần tải: 6
08/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư 08/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động23/06/2017

Số lần tải: 32
14/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư 14/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng23/06/2017

Số lần tải: 16
12/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 12/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buột kiểm định.23/06/2017

Số lần tải: 5
11/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 11/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông23/06/2017

Số lần tải: 1
05/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 2/6/2017 của Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-202002/06/2016

Số lần tải: 43
25/2014/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTDANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ QUY MÔ VÀ PHẠM VI TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG DO CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THEO THÔNG TƯ SỐ 25/2014/TT-BTTT NGÀY 30/12/201530/12/2014

Số lần tải: 6
07/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưBuu chinh vien thongThông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ TT&TT Quy định về Mã bưu chính quốc gia23/06/2017

Số lần tải: 10
02/2017/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTBan hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” 04/04/2017

Số lần tải: 9
03/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thôngThông tưCNTTThông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.24/04/2017

Số lần tải: 105
Page 1 of 12 (119 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
10
11
12
Next